Contact Us

Holy Sai International School

Jayalakshmi Nagar, Adhanoor, Chennai, Tamil Nadu 603202

Phone: +91 2746 7071, Mobile: +91 99416 90009